Svenska Nationalkommittén

för geologi

Anna Broström
 

Anna är paleoekolog och kvartärgeolog. Hon forskar om människans påverkan på miljön på land, i sjöar, vattendrag och den kustnära marina miljön. I sin forskning använder Anna fossila pollen, en landskaps-rekonstruktionsmodell och förkolnade fröer och andra växtdelar från arkeologiska utgrävningar. Det långa tidsperspektivet på miljö- och klimat tillämpar hon i arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling. Senast i en förstudie om att göra Vombsjösänkan i Skåne till ett Biosfärområde enligt FN-organet UNESCOS riktlinjer.

 

Befattning: Dr. i Paleoekologi

Organisation: Forntillframtid

Telefon: +46 (0)46-276 90 04 Sms: +46 (0)702-444925

E-post: Anna.Brostrom@forntillframtid.se

Web: www.forntillframtid.se

 

Hemin Koyi
 

Hemin är strukturgeolog och professor i geodynamik och tektonik vid Uppsala universitet. Inom sin forskning kombinerar han ytliga data med djupdata för att modellera deformeringsprocesser i jordskorpan. Forskningen kan tillämpas inom mineralprospektering men är också viktig för att öka förståelsen för jordskred och jordbävningar i bergskedjor. 

 

Befattning: Professor i geodynamik och tektonik   

Organisation: Uppsala Universitet, Institutionen för geovetenskaper

Telefon: +46 18 471 25 63

E-post: Hemin.Koyi@geo.uu.se

Web: www.geo.uu.se

Katarina Persson Nilsson (ordförande)
 

Katarina är berggrundsgeolog. Hon arbetade tidigare på Sveriges geologiska undersökning med att kartlägga Sveriges berggrund, och förstå processerna som omformat berget och gett upphov till mineraliseringar. Numera arbetar Katarina på Näringsdepartementet med mineral- och forskningsfrågor, bland annat med uppföljning och implementering av Sveriges mineralstrategi.

 

Befattning: Ämnesråd

Organisation: Näringsdepartementet, enheten för branscher och industri

Telefon: 08-4051653

E-post: katarina.persson.nilsson@regeringskansliet.se

Webb: www.regeringen.se

 

Barbara Wohlfarth
 

Beskrivning kommer.

 

Befattning: Professor i kvartärgeologi

Organisation: Stockholms universitet

Telefon: 08-164883

E-post: barbara.wohlfarth@geo.su.se

Web: www.people.geo.su.se

Här hittar du lite information om våra styrelsemedlemmar i SNKG (Svenska Nationalkomiteen för geologi) 

Lena Albrecht 


Lena är berggrundsgeolog och arbetar med prospektering i Skelleftefältet. Hennes specialitet är strukturgeologi och metamorf petrologi. Hon har tidigare jobbat i 10 år som statsgeolog på SGU med kartläggning av Sveriges berggrund samt vid Garpenbersgruvan och i Zinkgruvan.. 

 

Befattning: Distriktsgeolog, gruvnära prospektering

Organisation: Boliden b.a. mines

Telefon: +46 70 21 81 457

Epost:  lena.albrecht@boliden.com 

Webb: www.boliden.com 

Thomas Zack 

 

Beskrivning kommer.

 

Befattning:  

Organisation: 

Telefon

Epost: Thomas.zack@gu.se

Webb: www.gu.se

Dan Holtstam

 

Dan är mineralog, men har fram till nyligen (februari 2018) arbetat på Vetenskapsrådet med forskningsfinansiering och forskningspolitik. Nu är han ansvarig för samlingarna av mineral, bergarter och meteoriter på Naturhistoriska riksmuseet. Dan bedriver forskning inom mineralvetenskap, med fokus på systematik (sällsynta och nya mineral) och bildning av mineralfyndigheter.

 

Befattning: Förste intendent

Organisation: Naturhistoriska riksmuseet

Telefon: 08 5195 4234

E-post: dan.holtstam@nrm.se

Webb: www.nrm.se/kontakt

Lisbeth Hildebrand (sekreterare)

 

Lisbeth är berggrundsgeolog vid SGU sedan många år. Hon arbetar idag främst med europeisk samverkan med andra geologiska undersökningar i Europa men också med kartläggning av metall-och industrimineralförekomster i Bergslagen. Hennes bakgrund är inom petrologi, geokemi och vulkanologi då hon tidigare forskat vid Nordiska Vulkanologiska Institutet på Island.

 

Befattning: statsgeolog

Organisation: Sveriges geologiska undersökning
Telefon: 018 179148
E-post: Lisbeth.Hildebrand@sgu.se
Webb: www.sgu.se

Karna Lidmar-Bergström

 

Karna är pensionerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Hon arbetar med en metodik som Stratigrafisk Landskapsanalys (SLA) utvecklat för att förstå relationen mellan ytor i grundberget, deras relation till varandra och till täckberg av olika ålder direkt på urberget. Denna information gör det möjligt att dra slutsatser om fanerozoisk tektonik.

 

Befattning: Professor emeritus i naturgeografi

Telefon: +468164790, +46854085461

E-post: karna@natgeo.su.se

Web: www.karnalb.blogspot.se

Kirsten Holme

 

Kirsten är berggrundsgeolog och har en doktorsexamen med inriktning mot geokemi. Sedan 1976 har hon arbetat som prospekterings- och gruvgeolog främst i Norrbotten för LKAB, Viscaria AB, LKAB Prospektering AB och SGU (apatitjärnmalmer, sulfidmalmer, ultrabasiter, uran) och i Grönland för GGU (karbonatitkomplex, regional geokemi). Nu arbetar hon som konsult genom Holme GeoConsulting.

 

Befattning: Dr Senior Specialist

Organisation: Holme GeoConsulting

Telefon: +46 70 333 53 21

E-post: Kirsten.e.holme@gmail.com

Webb: www.linkedin.com

Fanny Hartvig

 

Fanny är berggrundsgeolog och jobbar brett med frågor som handlar om byggbarheten i berg. Sedan 2011 arbetar hon huvudsakligen med engineering geology inom infrastrukturprojekt och är anställd på Sweco Civil AB, där hon är funktionsansvarig & teknikansvarig berg för Nackagrenen (nybyggnation av tunnelbanan i Sthlm).
Tidigare arbetade hon på Sveriges geologiska undersökning med att kartlägga Sveriges berggrund inom malmpotentiella områden, bergkvalitetsprojekt inom Stockholmsområdet samt som projektledare för bl.a. produktframställning berggrund.

 

Befattning: Funktionsansvarig & teknikansvarig berg

Organisation: Sweco Civil AB

Telefon: +46 709669156

E-post: fanny.hartvig@sweco.se

Webb: www.sweco.se

Nelly Aroka

 

Nelly är kommunikatör vid SGU med bakgrund som kvartärgeolog. Nelly projektleder föreningen Geologins Dag på halvtid och jobbar för att fler ska upptäcka att geologi är en ofrånkomlig del av vår vardag och se nyttan som kunskap om geovetenskap ger samhället.

 

Befattning: Projektledare för Geologins Dag, kommunikatör

Organisation: Sveriges geologiska undersökning

Telefon: +46 18 179028

E-post: nelly.aroka@sgu.se

Webb: www.geologinsdag.nu

Paul Evins

 

Paul är geolog med nästan 20 års erfarenhet av geologisk kartläggning i bl.a. Finland, Australien och Nordamerika. Han har specialiserat sig på strukturgeologi, geokemiska spårelement  samt ekonomisk och teknisk geologi. I dagsläget arbetar Paul på WSP Global där han ansvarar för geologiska och geotekniska undersökningar vid stora infrastrukturprojekt.   

 

Befattning: Specialist, Geolog, Konsult

Organisation: WSP

Telefon: +46730339759

E-post: pevins@gmail.com

Webb: www.linkedin.com

Elisabeth Einarsson

 

Elisabeth är utbildad paleontolog och gymnasielärare samt har en doktorsexamen i geobiosfärsvetenskap med inriktning mot paleoekologi för Skåne under kritaperioden.  Numera jobbar Elisabeth med utbildning och forskning inom både geologi och didaktik på Högskolan Kristianstad. Elisabeth brinner för samverkansuppdraget och då framförallt för geologins roll i skolan bland annat genom fokus på dinosauriernas tid i Sverige. 

 

Befattning: Dr i geobiosfärsvetenskap (paleontologi) samt Universitetslektor i geovetenskap och geovetenskaplig didaktik

Organisation: Högskolan Kristianstad

Telefon: 044 - 2503425

E-post: elisabeth.einarsson@hkr.se

Webb: www.hkr.se/personal

Åke Johansson

 

Åke är berggrundsgeolog och isotopgeolog vid Naturhistoriska riksmuseet, där han främst forskar om Fennoskandiska sköldens geologiska utveckling under prekambrisk tid, och dess relation till andra prekambriska sköldområden (kratoner). Åke ägnar sig också en hel del åt popularisering av geologi genom att som ”Jourhavande geolog” vid museet svara på frågor om geologi från allmänheten, ansvara för museets populärvetenskapliga websidor om geologi, organisera Geologins Dag vid museet, och vara med i styrelsen för Föreningen för Geologins Dag.

 

Befattning: Förste Intendent 

Organisation: Naturhistoriska riksmuseet

Telefon: +46 8 5195 4034

E-post: ake.johansson@nrm.se

Webb: www.nrm.se/kontakt

Stefan Wastegård

 

Stefan är professor i kvartärgeologi vid Stockholms universitet. Han forskar och undervisar i klimat- och miljöförändringar under den dynamiska kvartärperioden. Stefan arbetar med sediment, torv och is och är speciellt intresserad av hur vulkanaska eller tefra kan användas för att datera och korrelera klimatarkiv i området runt Nordatlanten.

 

Befattning: Professor i kvartärgeologi

Organisation: Stockholms universitet

Telefon: 08-16 48 92

E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Webb: www.su.se/profiles

Jenny Greberg

 

Beskrivning kommer.

 

Befattning: Biträdande professor

Organisation: Luleå tekniska universitet

Telefon: 0920-492840

E-post: jenny.greberg@ltu.se

Webb: www.ltu.se/personal

Mats Åström

 

Mats är miljögeokemist. Han studerar geokemiska processer i berggrundens spricksystem vid Äspölaboratoriet, med kopplingar till bergslagring av använt kärnbränsle. Han jobbar också med sura sulfatjordar och hur dessa jordar förorsakar försurning och metallbelastning på vattendrag och mynningsområden. 

 

Befattning: Professor i miljögeologi

Organisation: Linnéuniversitetet

Telefon: +46 480 44 73 42

E-post: mats.astrom@lnu.se

Webb: www.lnu.se/personal